Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing

Szkoła Structured TEACCHing

Wszystkie zajęcia w Niepublicznej Szkole Podstawowej Structured TEACCHing w Ciechanowie realizowane są zgodnie z obowiązującą w Polsce podstawą programową wg MEN (m.in. Ustawa z dn. 07 września 1991 r. o systemie oświaty: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm; Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm; Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego: Dz. U. z 2017 r. poz. 1603; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach: Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm; Rozporządzenie MEN z dn. 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji: Dz.U. z 2014r. poz. 1170;  Rozporządzenie MEN z dn. 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Dz. U. z 2017r. poz. 703).

Dla kogo Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing w Ciechanowie?

Szkoła ma charakter BEZPŁATNY. W praktyce oznacza to iż całość terapii i edukacji (wg autorskiego programu Structured TEACChing) finansowana jest z tzw. zwiększonej subwencji oświatowej miasta-gminy Ciechanów dla uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: autyzm, Zespół Aspergera lub niepełnosprawność sprzężoną ze spektrum autyzmu. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing w Ciechanowie prowadzi też bezpłatne nauczanie i wychowanie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: niedostosowanie lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Do szkoły przyjmowane są dzieci z całego powiatu ciechanowskiego – bez względu na ich aktualne miejsce zameldowania. Szkoła nie pobiera opłaty wpisowej od rodziców.

Dla osób zainteresowanych zapisaniem dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing w Ciechanowie istnieje możliwość przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (mgr psycholog + mgr oligofrenopedagog + mgr logopeda + certyfikowany terapeuta SI + lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży).

Test psychoedukacyjny PEPR