Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing

Zajęcia wg Structured TEACCHing

Na terenie szkoły działają obecnie cztery klasy szkolne – klasa 1a, klasa 2a, klasa 2b, klasa 4a. Maksymalna liczebność klas to: 4 – 7 uczniów. W każdej klasie opiekę nad dziećmi sprawuje min. dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w tym min. jeden nauczyciel – oligofrenopedagog. Dodatkowo dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zatrudnia m.in: terapeutów – cieni + nauczycieli – logopedów + psychologów + pedagogów specjalnych + oligofrenopedagogów + certyfikowanych terapeutów wg metody Integracji Sensorycznej + certyfikowanych terapeutów TUS. Szkoła współpracuje również na stałe z lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży.

Ponadto dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwagi na autyzm dziecięcy + Zespół Aspergera + niepełnosprawność sprzężoną ze spektrum autyzmu + niedostosowanie lub zagrożenie niedostosowanie społecznym) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing w Ciechanowie stosuje szereg specjalistycznych metod i technik wspomagających edukacje zgodnie z głównymi założeniami amerykańskiego modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children) – wg autorskiego programu Structured TEACCHing: https://structuredteacching.pl

Główne założenia amerykańskiego Modelu TEACCH (Structured TEACCHing) to:

  • Praca wg ściśle określonego planu i harmonogramu dnia – ang. Daily Schedule
  • Wizualny kanał przekazu informacji – ang. Visual Structures
  • Duża ilość pomocy edukacyjnych o charakterze sensorycznym ang. Sensory Integration wg Ayers
  • Wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się zgodnie z głównymi założeniami ABA – ang. Applied Behavioral Analysis

Ponadto wszystkie dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing w Ciechanowie uczestniczą również (na terenie szkoły) w indywidualnych lub grupowych zajęciach rewalidacyjno – wyrównawczych (np. Trening Umiejętności Społecznych TUS wg A. Goldsteina) + w indywidualnych lub grupowych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych (np. grupowa terapia psychologiczna + indywidualna terapia logopedyczna + indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej) oraz przede wszystkim w licznych zajęciach dodatkowych takich jak np. Koło Języka Angielskiego + Arteterapia + Sensoplastyka® + Logosensoryka® + Aktywne Słuchanie Muzyki wg metody Betti Strauss® + Robotyka Grupowa wg LEGO Wedo® + Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne® 

Udział dzieci we wszystkich wymienionych wyżej indywidualnych i grupowych zajęciach rewalidacyjno – wyrównawczych & zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych oraz we wszystkich zajęciach dodatkowych jest BEZPŁATNY.